بازدیدهای داخل شهری ماهانه

عکس مکان

توضیحات: اولین پنجشنبه هر ماه

دوم آذرماه: پیاده روی تجریش تا ونک، بازدید از باغ فردوس و باغ موزه هنر ایرانی

هفتم دی ماه: پیاده روی خیابان سی تیر

پنجم بهمن ماه: باغ موزه مینیاتور

سوم اسفندماه:

لیدر

سفرهای کوتاه بین شهری فصلی

عکس مکان

توضیحات:

لیدر